GDPR - Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(tanulókra vonatkozó eljárásrend)

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája tanulói jogviszonyban álló természetes személyekkel, illetve törvényes képviselőikkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

 

1. Az adatkezelő neve: Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája; elérhetősége: 8237 Tihany Csokonai u73.; az adatkezelő vezetője: az intézmény mindenkori vezetője

 

2. A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján – mint nevelési-oktatási tevékenységet folytató intézményt terhelő – jogi kötelezettsége teljesítése céljából jogosult kezelni az érintett egyes személyes adatait. A jogi kötelezettség teljesítésén túl egyes személyes adatok a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája általi megismeréséhez és kezeléséhez az érintett tanuló vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája Pedagógiai Programjában részletezett nevelési-oktatási tevékenység ellátása céljából. A tanulói jogviszonyban álló személy vagy törvényes képviselője ennek érdekében nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a tanuló egyes személyes adatait a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája megismerheti, kezelheti és adatfeldolgozó részére továbbíthatja, továbbá kijelenti, hogy a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája adatkezelésének tényét, célját, és a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája adatkezelési tájékoztatóját megismerte és megértette.

3. A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája a 2018. szeptember 1-jétől hatályos adatvédelmi szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját a saját kezelésében álló honlapon teszi közzé.

 

4. Az adatkezelés célja: a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája nevelési-oktatási tevékenységének ellátása, a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény Pedagógiai Programja és Házirendje szerint.

 

5. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, illetve az érintett, vagy törvényes

képviselőjének hozzájárulása.

 

6. Az adatkezelés terjedelme:

Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezelt adatok:

(I) név,

(II) anyja neve,

(III) nem,

(IV) állampolgárság,

(V) születési hely és idő,

(VI) oktatási azonosító szám,

(VII) társadalombiztosítási azonosító jel,

(VIII) lakcím, tartózkodási hely,

(IX) sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség, magántanulói jogviszony ténye,

(X) diákigazolvány száma,

(XI) tankötelezettség ténye,

(XII) évfolyam, tancsoport, osztály,

(XIII) jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,

(XIV) tanulmányok várható befejezésének ideje,

(XV) jogviszonyban részes nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója,

(XVI) jogviszonyt megalapozó köznevelési alapfeladat,

(XVII) nevelés, oktatás helye.

Az érintett hozzájárulása jogcímén alapuló adatkezelés:

(I) email cím,

(II) telefonszám,

(III) születési anyakönyvi kivonatban rögzített személyes adatok,

(IV) tanuló fényképen rögzített képmása.

(V) felekezeti hovatartozás

(VI) élelmezésügyi szempontból fontos egészségügyi adat

(VII) betegellátás szempontjából fontos egészségügyi adat

(VIII) szülők email címe, telefonszáma, végzettsége, munkahelye

(IX) diák személyi igazolvány száma, útlevélszáma

 

7. A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája jogosult a tanulók egyes, iskolai rendezvény alkalmával állóképet, mozgóképet, illetve hanganyagot tartalmazó fénykép, illetve video útján rögzített személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés célja, hogy a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája által szervezett valamely rendezvény, esemény megörökítése, és a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája alkalmazottai és tanulói, valamint törvényes képviselőik számára, vagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel. A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája a jelen bekezdés szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben jogosult megismerni és kezelni, amennyiben ahhoz a személyes adat jogosultja, illetve törvényes képviselője hozzájárulását megadta akként, hogy e hozzájárulását a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája által az adott tanévben szervezett valamennyi rendezvényre és eseményre vonatkozóan előzetesen megadja. A hozzájárulási nyilatkozat révén a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája jogosult a rögzített személyes adatot megismerni, kezelni, közzétenni, illetve ennek ellátásához a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájával kötelmi jogviszonyban lévő személynek továbbítani. A rögzített személyes adatokat a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az érintett visszavonó rendelkezéséig, de legalább a rögzítéstől számított 9 évig kezelheti.

 

8. A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája jogosult a tanulónak a következő személyes adatait az adott iskolai utazás szervezésében és kivitelezésében részes harmadik felek számára továbbítani abból a célból és terjedelemben, hogy az iskola által szervezett utazások alkalmával a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája az utazással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja:

(I) név,

(II) anyja neve,

(III) nem,

(IV) állampolgárság,

(V) születési hely és idő,

(VI) lakcím,

(VII) tartózkodási hely,

(VIII) évfolyam, tancsoport, osztály,

(IX) érvényes útlevél vagy személyazonosító okmány száma,

(X) szükség esetén európai egészségbiztosítási kártya száma.

 

10. A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája a személyes adat jogosultja, illetve törvényes képviselője által megadott személyes adatokat csak az alábbi esetben továbbítja másik személy számára:

a) a személyes adat jogosultja a továbbításra hozzájárulását adta;

b) az adattovábbítást jogszabály írja elő, illetve a személyes adat továbbítását hatóság, bíróság megkeresése tartalmazza;

c) az adatkezelés szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

 

11. A tanulókra vonatkozó adatkezelés időtartama: a tanulói jogviszony létesítésétől kezdődően az Nktv-ben, illetve egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén ez az időtartam a hozzájárulás visszavonásáig tart, ennek hiányában a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a tanulói jogviszony megszűnését követő legalább 5. évig tart.

 

12. A személyes adat jogosultját megillető jogok: azokat a természetes személyeket, akiknek a személyes adatait a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája kezeli, az alábbi jogok illetik meg a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája adatkezelése vonatkozásában:

a) tájékoztatáshoz való jog;

b) helyesbítéshez való jog;

c) törléshez való jog;

d) adatkezelés korlátozásához való jog;

e) adathordozhatósághoz való jog;

f) tiltakozáshoz való jog.

 

13. Jogorvoslati lehetőségek: amennyiben a személyes adat jogosultja, illetve törvényes képviselője a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája megsérti az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax:

+36 (1) 391-1410 Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Weboldal: http://naih.hu

Álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzainak kezelése

Nem álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzainak kezelése